مطالب نوشته شده در موضوع «چاپ کتاب وجزوات»

مطالب نوشته شده در موضوع «چاپ کتاب وجزوات»

بدون عنوان

بدون عنوان

چاپ کتاب در یک نگاه: 1- تکمیل کتاب،ویرایش،تایپ و غلط گیری توسط نویسنده. 2- عقد قرارداد (حضوری و یا غیرحضوری) با انتشارات و تحویل فایل به انتشارات. 3- گرفتن شابک- فیپا و مجوز توسط انتشارات. 4- آماده شدن طرح جلد توسط انتشارات و یا نویسنده. 5- انتشار کتاب...

ادامه مطلب