1 نظر

  1. عسلعسل:

    باسلام من خیلی ناراحتم چون 17000دادم چندتافیلم گروتالرگرفتم امانتیجه اصلانگرفتم 1 سالم انجام دادم واقعا نمیدونم باید بهتون اعتمادنمیکردم جوابی دارین ب من بدین؟