فهرست نمایندگان

ردیف

کد

نام نماینده

آدرس

تلفن

وضعیت

1

01

لقمان هیکلی

آ-غ-بوکان، بلوارسربازان گمنام

-

D+

2

002

داناآزموده

کردستان، سقز، میدان آزادی،

-

درحال تطبیق مدارک

3

003

ابراهیم کریم

تهران،خیابان انقلاب،اول خیابان جمهوری

-

درحال تطبیق مدارک