ارتباط با ما (قدیمی)

راهنمای سایت

جهت­­ استفاده ازخدمات ما ابتدادرسایت عضوشویدودرقسمت تماس باماموضوع وشیوه کارومدت زمان انجام کاررادرج کنیدبه علاوه شماره تلفن وآدرس ومشخصات خودرابه طوردقیق برای ماارسال کنید.

پس ازبررسی ماباشماتماس می گیریم وخدمت موردنظرراارائه خواهیم دادودرسایت جهت دانلودقرارمی دهیم

فایل پس ازدرج درسایت رمزگذاری خواهدشد تاصاحب اصلی آن بتواند آزآن استفاده کند البته ان رمزادوماه داوم خواهیافت وبرای صاحب سفارشارسال خواهدشد.

شمامی توانید باپرداخت هزینه آن رادانلودکنید البته بلافاصله ازطریق پیامک اتمام کاررااعلام می کنیم.

لازم به ذکراست درصورتی که صاحب اصلی فایل مایل به فروش فایل نباشد لینگ خرید آن ازسایت حذف میشود.

راه های ارتباطی

تلفن09383754175

ایمیلdaod.1390@yahoo.com